Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Beleidsprestatie - Een solide financieel en juridisch beleid

De begroting biedt ruimte om veel van onze ambities waar te maken, maar dwingt ook tot scherpe keuzes. Uitgangspunt is een solide financieel en juridisch beleid voor de lange termijn. Hierbij zijn de lasten voor onze inwoners niet hoger dan strikt noodzakelijk en de inkomsten en uitgaven zijn meerjarig structureel in evenwicht. We verbeteren het inzicht in het financieel evenwicht, we helpen de organisatie hun inkomsten en uitgaven realistisch te begroten, informatie en advies over de financiële planning en realisatie te geven en de ruimte om keuzes te maken in beeld te brengen. We houden financiële ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen en nieuwe ambities, waarbij we rekening houden met tegenvallers. Daarnaast leveren we  jaarlijks verschillende Planning & Control-producten op en adviseren we op juridisch en financieel gebied over onder andere (complexe) financieringsvormen, mede in relatie tot staatssteun, Europese aanbestedingen en bezwaar- en beroepschriften.

Met ingang van het verslagjaar 2023 moeten Gedeputeerde Staten als gevolg van een wetswijziging een Rechtmatigheidsverantwoording opstellen. Voor de controle van de provinciale jaarrekeningen 2021 en 2022 is voor 5 specifiek benoemde onderwerpen beoordeeld in hoeverre de organisatie gereed is voor de invoering van deze Rechtmatigheidsverantwoording. De uitkomsten van deze beoordeling waren positief en worden gebruikt om te zorgen voor een juiste, volledige en tijdige invoering van genoemde wetswijziging.
We herijken met PS de financiële spelregels. Verder wordt uitvoering gegeven aan de brief ontwikkelagenda financiële kaderstelling van 31 oktober 2023.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2024 18:30:27 met de export van 05/14/2024 18:18:47