Jaarrekening 2023

10. Stille reserves

Stille reserves van niet-bedrijfsgebonden activa worden in het BBV gedefinieerd als het verschil tussen de actuele waarde en de boekwaarde, waarbij de eerste materieel hoger uitvalt dan de tweede. De actuele waarde is gedefinieerd als de marktwaarde van het actief.

Stille reserves
(bedragen x € 1 mln)

Startsituatie
31-12-2022

Mutaties 2023

Saldo
31-12-2023

Gebouwd onroerend goed

0,8

-

0,8

Onbebouwd onroerend goed

3,7

-2,9

0,8

Kunstwerken

0,4

-

0,4

Deelnemingen

43,6

6,8

50,4

Verbonden partijen

0,1

0,1

0,3

Totaal

48,6

4

52,7

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2024 18:30:27 met de export van 05/14/2024 18:18:47