Paragrafen

Openbaarheidsparagraaf

Openbaarheidsparagraaf

Passieve openbaarmaking  
In 2023 zijn in totaal 107 verzoeken om informatie ingediend en is bezwaar aangetekend tegen 3 Woo-besluiten. Ook voor dit jaar is de trend van de voorgaande jaren voortgezet; omvangrijke verzoeken lijken de norm te zijn en/of over politiek-bestuurlijk gevoelige zaken te gaan. Wij blijven streven naar een zo transparant mogelijke provincie, met oog voor kwaliteit en het zoveel als mogelijk beslissen binnen de wettelijke termijnen. Daar waar de verzoeken niet duidelijk genoeg zijn dan wel dat wij de termijnen niet halen, zijn wij in gesprek gegaan met de verzoeker. Om de Woo goed uit te kunnen voeren, hebben wij blijvend aandacht gehad voor het optimaliseren van de processen. Tevens wordt gezocht naar een nieuw programma dat ons helpt bij het anonimiseren van documenten waarbij onder meer persoonsgegevens kunnen worden weggelakt. 

Actieve openbaarmaking  
De verplichting om (een deel van de) in de Wet open overheid benoemde informatiecategorieën actief openbaar te maken, is in 2023 niet ingegaan. De verwachting is dat we een groot deel van de 17 informatiecategorieën in 2024 openbaar moeten maken.  
Informatiecategorieën die wij reeds openbaar maken, hebben we vindbaar gemaakt op de Woo-pagina van de provincie. 

Informatiehuishouding  
Op 31 januari 2023 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het programmaplan ‘Informatietransitie PZH’ vastgesteld. Enerzijds worden met de realisatie van het programma stappen gezet in het toekomstbestendig maken van het informatiebeheer en in het ontwerpen en implementeren van I-governance en I-control. Anderzijds wordt invulling gegeven aan het meer data/informatie-gedreven werken, gebruik makend van moderne analyse-hulpmiddelen. Het programma bevat drie hoofddoelen die bijdragen aan de visie en de strategische doelen van het toekomstbestendig informatiebeheer van de provincie Zuid-Holland: 

Digitaal geletterde medewerkers met een ‘gerichte informatie-mindset’ 
We bevorderen een cultuur die bijdraagt aan ‘goed’ informatiebeheer en data/informatie-gedreven werken en helpen medewerkers (waar nodig) hun vaardigheden te ontwikkelen. 

Adequaat bestuurd informatie- en data-domein
We zorgen voor de juiste sturende en ondersteunende processen om risico’s te beheersen en waarde te verhogen. 

Optimale technologische middelen met informatie en data van hoge kwaliteit 
We zorgen voor goed gepositioneerde en ontworpen technologie en opgeschoonde en verrijkte informatie en data. 
 

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2024 18:30:27 met de export van 05/14/2024 18:18:47