Ambities

Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Zuid-Holland is een strategisch gelegen delta die altijd mensen heeft aangetrokken. Langs de waterwegen ontstonden krachtige handelssteden en dorpen met elk een uniek profiel en identiteit. Onze steden zijn ontmoetingsplaatsen voor mensen en ideeën. De regio trekt kenniswerkers, bedrijven, toeristen en studenten van over de hele wereld. Stad en land raken steeds sterker met elkaar verbonden. Ons landelijke gebied met zijn dorpen is meer dan ooit een proeftuin voor nieuwe oplossingen op terreinen als klimaat, energie en voedsel.
Zuid-Holland staat voor de opgave om in het komende decennium een fors aantal betaalbare woningen te bouwen en de bestaande woonvoorraad te verduurzamen. Tegelijkertijd zijn de groeiende steden ook plaatsen waar sociale problematiek zich manifesteert. In het landelijk gebied vormt het behoud van voorzieningen en leefbaarheid een opgave. Onze uitdaging is om een gezonde, sociale en duurzame leefomgeving te realiseren. Om die vitale samenleving te realiseren, is meer nodig dan woningbouw alleen. We kunnen het leef- en vestigingsklimaat versterken door stad en land goed te verbinden, door ruimte te bieden voor groen en water in de stad, door een evenwichtige woningvoorraad en passende werklocaties. De vitaliteit van de stad is ook gebaat bij cultuur, kenniscentra en aantrekkelijke binnensteden.

Zuid-Holland wil een aantrekkelijke, duurzame, concurrerende toonaangevende provincie zijn, waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren in een aantrekkelijke groene en gezonde leefomgeving. In Zuid-Holland moet iedereen zich thuis kunnen voelen in sterke steden en dorpen. Daarvoor moeten we voldoende woningen van de juiste kwaliteit op de juiste locatie aanbieden. De provincie wil de bouw van passende en betaalbare woningen versnellen, met waarborg voor ruimtelijke en sociale kwaliteit en passende mobiliteitsvoorzieningen. De provincie wil het economisch potentieel beter benutten door de steden met hun afzonderlijke kwaliteiten te verbinden. Verder wil de provincie dat het bebouwd gebied klimaatadaptief wordt ingericht. Daarbij kiezen we primair voor bouwen in bestaand bebouwd gebied en nabij knooppunten van hoogwaardig openbaar vervoer. Daarnaast maken we een integrale afweging tussen landschappelijk belang, ruimte voor woningen en bedrijven. Waardevolle landschappen zoals het Groene Hart (inclusief De Waarden), Midden-Delfland, en de kust beschermen we waar mogelijk.

De uitdagingen zijn fors. Voldoende juiste woningen op de juiste plek, vragen om extra inspanningen. Om een vitale en kwalitatieve leefomgeving in Zuid-Holland te behouden, zijn integrale keuzes in de ruimte nodig: niet alles kan overal. Dit leidt, samen met enkele andere ontwikkelingen (waaronder Nationaal Programma Landelijk Gebied) tot een nu meer sturende, regisserende en uitvoerende rol van de provincie. Dit heeft de komende jaren ook consequenties voor de aard en omvang van de provinciale organisatie.

Om focus te houden op inzet van middelen en mensen, brachten we voor de komende periode 7 prioriteiten aan. Dit zijn:

  • Woonbod Rijk-provincie: een set wederkerige afspraken om tot 2030 tussen de 17.000 en 25.000 woningen per jaar te realiseren
  • De inzet op 2/3e betaalbaar wonen, inclusief woningen voor senioren
  • De grote gebiedsontwikkelingen, zoals Central Innovation District (CID) en Binckhorst
  • Landschapspark Zuidvleugel: de vertaling van de provinciale visie Landschapspark Zuidvleugel naar concrete programmering van de groen-blauwe opgave
  • Toekomstbestendig bouwen: inzet op opschaling en snellere toepassing
  • Omgevingsbeleid: doorvertaling van herzieningen in modules (inclusief Verordening)
  • Invulling geven aan de ruimtelijke puzzel met het Rijk en gemeenten.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 35.787
Gerealiseerd € 29.458
Afwijkend € 6.330
Deze pagina is gebouwd op 05/14/2024 18:30:27 met de export van 05/14/2024 18:18:47