Home

Indicatoren

Wettelijke indicatoren

Onderstaande indicatoren zijn gebaseerd op de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 november 2017, nr. 2017-0000031576, tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door provincies in de ambities en ambitieverantwoording worden opgenomen.

Voortgang en trends
In lijn met de wens naar een transparante en open provincie is net als vorig jaarverslag de voortgang van de effecten van ons beleid inzichtelijk gemaakt (de indicatoren). We doen dit door een signalering te geven in de voortgang en de trend van de indicatoren.

Voortgang

 onbekend

 goed

 aandachtspunt

 niet volgens planning

Trend

 onbekend

 stabiel

  positieve ontwikkeling

   negatieve ontwikkeling

Voortgang:
Met een stoplichtscore geven we aan of een streefwaarde volgens planning is gehaald. Deze score wordt daarna verder toegelicht (cijfermatig zoals percentages, bedragen, hectares; alsook in tekst).

Het hoeft niet zo te zijn dat de meetwaarde minimaal gelijk moet zijn aan de streefwaarde om een goed te kunnen scoren. Dat hangt af van het uitgangspunt dat bij de bepaling van de streefwaarde is gehanteerd. In de toelichting wordt dat inzicht verschaft. Bijvoorbeeld als de streefwaarde is om 26.850 m2 te scoren en de meetwaarde is 26.700 m2 kan deze als goed zijn neergezet.

Trend:
Bij de weergave van de trend is gekeken naar hoe de meetwaarde zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de vorige meting. Dit kan positief of negatief zijn. De grafische weergave geeft direct duidelijk weer hoe de trend is. In sommige gevallen is een lagere meetwaarde namelijk juist een positieve ontwikkeling.

Voort-gang

Trend

Ambitie

Omschrijving

Nulmeting

Streefwaarde 2023

Meetwaarde 2023

1

Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht

PM

0

1

1

Opkomst verkiezingen

PM

55% (provinciale staten verkiezingen)

54%

2

Waardering openbaar vervoer op basis van de Klantenbarometer

7,5

≥ landelijk gemiddelde 2023

7,8 (landelijk gemiddelde 7,8)

3

Totale emissie broeikasgassen in Zuid-Holland (Mton)

40 Mton

35

35,8 (datajaar 2022)

3

Totale productie van hernieuwbare energie in Zuid-Holland (PJ)

13.4 PJ

38

31,7 (datajaar 2022)

4

Procentuele groei bruto regionaal product (BRP)

PM

1,5

0,7

4

Procentuele werkgelegenheid

PM

72,0

75,6

4

Restauratievolume

15

12,1%

12,9%

5

Aantal KRW-grondwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet

3

Geen meting

Geen meting

5

Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw ingericht natuurgebied ten opzichte van de opgave

-

88

84

5

Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw natuurgebied in beheer ten opzichte van de opgave

27.476

70

350

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2024 18:30:27 met de export van 05/14/2024 18:18:47