Jaarrekening 2023

2. Gereed gemelde investeringen

De provincie Zuid-Holland investeert jaarlijks vele miljoenen euro’s. Hierbij kan gedacht worden aan (vaar)wegen, bushaltes en andere openbaar vervoer voorzieningen, en fietspaden. Maar ook in de eigen gebouwen van de provincie, zoals het provinciehuis of de steunpunten. Een groot deel van deze investeringen worden op de balans verantwoord onder de materiële vaste activa. Daarnaast investeert de provincie ook in andere categorieën, zoals immateriële vaste activa (waaronder kosten van onderzoek en ontwikkeling) en financiële vaste activa (waaronder kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen). De toelichting op de balans, 8.1 Vaste activa , maakt inzichtelijk welke uitgaven er in 2023 zijn gedaan in die verschillende categorieën.

In dit hoofdstuk ‘Gereed gemelde investeringen’ geven we per ambitie inzicht in de begrote en gerealiseerde bedragen van projecten die we in 2023 hebben afgerond. Dit betreft investeringsprojecten die veelal in eerdere jaren zijn gestart en dit jaar tot een afronding zijn gekomen. De bedragen in onderstaande tabel tonen de uitgaven en inkomsten van die afgeronde investeringsprojecten. Indien de realisatie afwijkt van hetgeen in de bijgestelde begroting was opgenomen (zie kolom ‘Verschil begroot vs realisatie’) dan wordt dit in het vervolg van dit hoofdstuk per ambitie toegelicht.

Ambitie
(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2022

Originele Begroting 2023

Bijstellingen

Bijgestelde Begroting 2023

Realisatie 2023

Verschil begroot vs realisatie

Uitgaven

2 Bereikbaar Zuid-Holland

39.179

203.323

350.285

553.608

511.313

42.295

3 Schone energie voor iedereen

7.391

0

655

655

2.762

-2.107

4 Een concurrerend Zuid-Holland

7.340

0

0

0

7.340

-7.340

5 Versterken natuur in Zuid-Holland

0

0

0

0

5

-5

- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

50.524

14.296

658

14.955

13.793

1.162

- Overzicht Algemene middelen

0

8.625

0

8.625

0

8.625

Totaal uitgaven

104.434

226.245

351.598

577.843

535.212

42.630

Inkomsten

2 Bereikbaar Zuid-Holland

-25.245

-14.950

-151.191

-166.141

-166.658

517

3 Schone energie voor iedereen

-7.633

0

0

0

0

0

5 Versterken natuur in Zuid-Holland

-260

0

0

0

0

0

- Overzicht Algemene middelen

-325

0

0

0

-325

325

Totaal inkomsten

-33.463

-14.950

-151.191

-166.141

-166.983

842

Totaal gereed gemelde investeringen

70.971

211.295

200.407

411.702

368.230

43.473

Toelichting gereed gemelde investeringen

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2024 18:30:27 met de export van 05/14/2024 18:18:47