Jaarrekening 2023

4. Algemene dekkingsmiddelen en EMU-saldo

4.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bedragen x € 1.000

Realisatie 2022

Originele Begroting 2023

Bijstellingen 2023

Bijgestelde Begroting 2023

Realisatie 2023

Verschil begroot vs realisatie

Dividend

1.486

1.400

201

1.601

1.635

33

Lokale heffingen

359.536

379.863

-2.364

377.500

374.598

-2.902

Overige algemene dekkingsmiddelen

2.092

500

1.200

1.700

120

-1.580

Provinciefonds

328.694

345.234

16.217

361.451

366.352

4.900

Saldo van de financieringsfunctie

563

0

0

0

5.306

5.306

Totaal

692.371

726.998

15.255

742.252

748.009

5.757

Dividend
De opbrengst van het dividend komt bijna volledig voor rekening van het aandeel van de provincie in de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank). Het dividend van BNG Bank bedroeg € 2,50 per aandeel (in 2022 was dit € 2,28 per aandeel). Voor Zuid-Holland betekende dit een totaalopbrengst van € 1,53 mln. Daarnaast heeft de provincie in 2023 ook een dividenduitkering ontvangen van € 0,06 mln van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) en van € 0,04 van de Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH N.V., voorheen bekend als Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij (PZEM N.V.)).  

Lokale heffingen
De € 2,9 mln lagere baten in de lokale heffingen ten opzichte van de bijgestelde begroting worden hoofdzakelijk veroorzaakt door een licht lagere opbrengst van de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting. Deze lagere opbrengst is het gevolg van een groter aantal auto’s dat geschorst was in 2023 en die dus geen motorrijtuigenbelasting hoefden te betalen. Voor een verdere toelichting zie de paragraaf Lokale heffingen.

Overige algemene dekkingsmiddelen
In de Najaarsnota 2023 is rekening gehouden met een vrijval van € 1,6 mln aan verplichtingen. Per abuis is deze vrijval als een opbrengst begroot, terwijl dit conform de verslaggevingsregels als een negatieve last is verantwoord in de verschillende ambities. Dit verklaart het verschil in de realisatie ten opzichte van de bijgestelde begroting.

Provinciefonds
De uitkering uit het provinciefonds is op basis van de septembercirculaire € 3,9 mln hoger dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door een meevaller uit het BTW compensatiefonds van € 11,9 mln en een licht hogere vergoeding voor het programma Natuur van € 0,2 mln. Daar tegenover stond een daling van het accres met € 6,2 mln en een daling van de uitkering voor Zuid-Holland met € 2,1 mln door de jaarlijkse actualisatie van een aantal parameters in het verdeelmodel voor het provinciefonds.

Saldo van de financieringsfunctie
De provincie heeft in 2023 ruim € 12 mln aan rentelasten betaald, en ruim € 5 mln aan rentebaten ontvangen. Het saldo hiervan is nagenoeg volledig toegerekend aan de verschillende ambities, waardoor het resultaat op het taakveld Treasury slechts € 0,1 mln is. Eén en ander is toegelicht in de Paragraaf Financiering, onderdeel Rente. In de bijgestelde begroting was het saldo van de rente (lasten minus baten) begroot aan de lastenkant, terwijl in de realisatie de betaalde rente (lasten) en de ontvangen rente (baten) afzonderlijk verantwoord worden conform de verslaggevingsregels. Dit verklaart het verschil in de realisatie ten opzichte van de bijgestelde begroting.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2024 18:30:27 met de export van 05/14/2024 18:18:47