Bijlagen

Bijlage 7 Afkortingenlijst

ACCEZ

Accelerating Circular Economy Zuid-Holland

ANLb

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Asv

Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland

AWZI

Afvalwaterzuivingsinstallatie

BBL

Bureau Beheer Landbouwgronden

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Bibob

Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BPL

Bijzonder Provinciaal Landschap

BRE

Bestuurlijke Regionale Ecosysteem

BRIKS

Bouwen, Reclame, Inrit, Kappen en Slopen

BRO

Basis Registratie Ondergrond

BRP

Basisregistratie Personen

BZK

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CdK

Commissaris der Koning

CES

Cluster-energie Strategieën

CID

Central Innovation District

CLINSH

CLean INland SHipping

DBI

Dienst Beheer Infrastructuur

DCMR

DCMR Milieudienst Rijnmond

DMS

Datamanagementsysteem

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

EBZ

Economic Board Zuid-Holland

EC

Europese Commissie

ECRN

European Chemical Regions Network

EGTC

European Grouping of Territorial Cooperation

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EMU

Economische en Monetaire Unie

EU

Europese Unie

EVZ

Ecologische verbindingszones

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Fido

wet Financiering decentrale overheden

FLIE

Field Lab voor industriële elektrificatie

GC

Gebiedscoöperatie

GIS

Geografische Informatie Systeem

GLB

Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid

GLB NSP

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nationaal Strategisch Plan

GS

(College van) Gedeputeerde Staten

GVC

Goederenvervoercorridor

GvG

Grond-voor-Grond

HCA

Human Capital akkoord Zuid-Holland

HIC

Haven Industrie Complex

HOV

Hoogwaardig openbaar vervoer

HZH

Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.

I&W

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IBP

Interbestuurlijk programma

IBP-VP

Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland

IBP-VP-HUV

Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Hollands-Utrechtse Veenweiden

IBP-VP-ZWD

Interbestuurlijk Programma Zuidwestelijke Delta

Interreg

Interregionale samenwerking

IODS

Integrale ontwikkeling Delft-Schiedam

IPO

Interprovinciaal Overleg

IQ

InnovationQuarter

IRP

Integraal Ruimtelijk Project

IVN

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

IVRI’s

Intelligente verkeersregelinstallaties (IVRI’s)

JTF

Just Transition Fund

KPI’s

Kritische Prestatie-indicatoren

KRW

Kaderrichtlijn Water

LDO

Landelijke Databank Overstromingsinformatie

LEADER

Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LSH

Life Science en Health

LUMC

Leids Universitair Medisch Centrum

MER

Milieueffectrapport

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MIT

MKB Innovatiestimulering Topsectoren

MKB

Midden- en kleinbedrijf

MoVe

Mobiliteit en Verstedelijking

MRA

Metropoolregio Amsterdam

MRB

Motorrijtuigenbelasting

MRDH

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

MVO

Meerjarenprogramma versterking omgevingsveiligheid

NBC

Natuurbeheer-collectief

NDW

Nationaal Dataportaal Wegverkeer

NLS

Nationale Limes Samenwerking

NNN

Natuurnetwerk Nederland

NO2

Stikstofdioxide

NOVI

Nationale Omgevingsvisie

NOVEX

Nationale Omgevingsvisie Extra

NPLG

Nationaal Programma Landelijk Gebied

NPRZ

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

NSP

Nationaal Strategisch Plan

OMS

Onderhouds Management Systeem

OV

Openbaar vervoer

OVP

Overlopende passiva

P&C

Planning en Control

PAS

Programmatische Aanpak Stikstof

PFAS

Poly- en perfluoralkylstoffen

pMIEK

Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat

PMR

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

POP

Platteland Ontwikkelings Programma

PRG

Provinciale Recreatiegebieden

PS

(College van) Provinciale Staten

PZE

Programma Zuid-Hollands Economie

PZH

provincie Zuid-Holland

PZI

Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur

RBO

Regionaal Bestuurlijk Overleg

R-net

Randstad-net

RES

Regionale Energie Strategie

RH2INE

Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence

RIEC

Regionale Informatie Expertise Centrum

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RMP

Regionale Mibiliteitsplannen

RNIZ

Regionale Netwerken voor Zuid-Holland

RodS

Recreatie om de Stad

ROM-D

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

ROR

Richtlijn Overstromingsrisico’s

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RZG

Rotterdam Zoetermeer Gouda

SEOP

Stichting Educatieve Orkestprojecten

Srg

Subsidieregeling Groen

SLA

Schone Lucht Akkoord

SPUK

Specifieke uitkering

SWUNG

Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TBM

Terrein Beheer Model

TEU

Twenty Feet Equivalent

TBO

Terreinbeherende organisaties

UPG

Uitvoeringsprogramma Groen

USK

Uitnamestrategiekader

UvW

Unie van Waterschappen

UWO

Uitwerkingsovereenkomst

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

VFF

Vroege Fase Financiering

VHR

Vogel- en Habitatrichtlijn

VIC

Veenweide Innovatie Centrum

VIP-NL

Nationaal Veenweide Innovatieprogramma

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VTH

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

VWS

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VZHG

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WHW

Wet Herverdeling Wegenbeheer

Wm

Wet milieubeheer)

Wob

Wet openbaar bestuur

Woo

Wet open oveheid

Wro      

Wet ruimtelijke ordening

ZHOV

Zuid-Hollandse Omgevingsverordening

ZH-PLG

Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied

ZZS

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2024 18:30:27 met de export van 05/14/2024 18:18:47