Jaarrekening 2023

1. Overzicht baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

Originele Begroting 2023

Bijstellingen

Bijgestelde Begroting 2023

Realisatie  2023

Verschil begroot vs realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1 Samen werken aan Zuid-Holland

38.161

135

38.026

-2.843

-2.767

-5.609

35.318

2.902

32.416

30.427

3.139

27.287

4.892

238

5.129

2 Bereikbaar Zuid-Holland

322.053

12.130

309.924

-719

-11.858

-12.577

321.334

23.988

297.347

308.083

22.548

285.535

13.252

-1.439

11.812

3 Schone energie voor iedereen

28.570

2.030

26.539

-758

-4.131

-4.888

27.812

6.161

21.651

16.842

4.951

11.890

10.970

-1.209

9.761

4 Een concurrerend Zuid-Holland

83.461

7.757

75.704

-9.872

368

-9.504

73.589

7.389

66.200

68.434

10.242

58.191

5.156

2.853

8.009

5 Versterken natuur in Zuid-Holland

141.760

34.989

106.771

-13.355

2.564

-10.791

128.405

32.425

95.980

118.509

27.566

90.943

9.896

-4.859

5.038

6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

30.864

1.202

29.661

4.924

-4.069

854

35.787

5.271

30.516

29.458

7.126

22.331

6.330

1.855

8.184

7 Gezond en veilig Zuid-Holland

95.593

4.479

91.113

-123

-1.732

-1.855

95.469

6.211

89.258

84.559

8.312

76.247

10.910

2.101

13.011

- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

120.143

2.689

117.454

152

0

152

120.294

2.689

117.606

125.895

9.613

116.282

-5.601

6.925

1.324

- Overzicht Algemene middelen

3.755

726.998

-723.242

-2.739

-15.255

-17.994

1.016

742.252

-741.236

6.173

748.035

-741.863

-5.156

5.783

627

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

0

36

-36

0

-36

Saldo baten en lasten

864.360

792.409

71.951

-25.333

36.880

-62.213

839.027

829.289

9.738

788.415

841.535

-53.120

50.612

12.246

62.858

Toevoegingen aan reserves

176.165

0

176.165

-112.823

0

112.823

288.988

0

288.988

323.029

0

323.029

-34.041

0

-34.041

Onttrekkingen aan reserves

0

248.116

-248.116

0

50.610

-50.610

0

298.726

-298.726

0

306.086

-306.086

0

7.360

7.360

Saldo reserves

176.165

248.116

-71.951

-112.823

50.610

62.213

288.988

298.726

-9.738

323.029

306.086

16.943

-34.041

7.360

-26.681

Resultaat

1.040.525

1.040.525

0

87.489

87.489

0

1.128.014

1.128.014

0

1.111.444

1.147.621

-36.177

16.570

19.606

36.177

De incidentele baten en lasten zijn toegelicht in het onderdeel 5. Incidentele baten en lasten. Het structurele jaarrekeningsaldo bedraagt € 68,3 mln (dit is een voordelig saldo). Dit betekent dat de structurele lasten per saldo gedekt zijn door structurele baten.

(bedragen  x € 1.000)

Jaarrekening 2022

Begroting 2023

Jaarrekening 2023

Saldo baten en lasten

40.613

-9.738

53.120

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

10.980

9.738

-16.943

Totale jaarrekeningsaldo (incidenteel en structureel)

51.593

0

36.177

Waarvan: incidentele baten en lasten

-45.389

-53.078

-15.132

Waarvan: incidentele reserve mutaties

10.980

9.738

-16.943

Structureel jaarrekeningsaldo

86.002

43.340

68.252

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2024 18:30:27 met de export van 05/14/2024 18:18:47