Jaarrekening 2023

12. Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024

Verstrekker

Uitkeringscode

Specifieke
uitkering

Juridische
grondslag

Ontvanger

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

BZK

C13

Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (inclusief uitvoering door derden)

Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is gestart

Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is doorlopen tot aan het moment van aanbesteding van maatregelen om vastgoed te verduurzamen

Aantal gebouwde onroerende zaken dat hiermee wordt bereikt door het provinciaal ontzorgingsprogramma

Is binnen het provinciaal ontzorgingsprogramma uitvoering gegeven aan het stimuleren van vraagbundeling bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren bij de verduurzaming van hun maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt)

Provincies

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Indicator: C13/01

Indicator: C13/02

Indicator: C13/03

Indicator: C13/04

Indicator: C13/05

Indicator: C13/06

€ 932.909

€ 1.815.083

24

11

31

ja

Is de opgedane regionale kennis en ervaring gedeeld met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt)

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1) ten laste van Rijksmiddelen ivm SiSa tussen medeverheden (alleen van toepassing bij SiSa tussen medeoverheden)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: C13/07

Indicator: C13/08

Indicator: C13/09

Ja

Nee

€ 0

BZK

C41

Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw

Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Aantal projecten dat in (jaar T) is geholpen met middelen

Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen

Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd

Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden

Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden

Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden

Vanaf SiSa 2021 inclusief uitvoering door derden

Provincies

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C41/01

Indicator: C41/02

Indicator: C41/03

Indicator: C41/04

Indicator: C41/05

Indicator: C41/06

€ 435.211

€ 6.190.083

€ 500.000

18

83

85.601

Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C41/07

Indicator: C41/08

Nee

Nee

BZK

C59

Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI/NOVEX-gebieden

Besteding over het totale project (jaar T-1)

Besteding over het totale project (jaar T)

Cumulatieve besteding over het totale project (t/m jaar T)

Zelfstandige uitvoering? (Ja/Nee)

Correctie indicator bestedingen (jaar T-1)

Activiteiten die zijn omschreven in het interbestuurlijk vastgestelde plan van aanpak/ontwikkelperspectief (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C59/01

Indicator: C59/02

Indicator: C59/03

Indicator: C59/04

Indicator: C59/05

Indicator: C59/06

€ 0

€ 176.457

€ 176.457

ja

€ 0

Nee

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: C59/07

Nee

BZK

C81

Specifieke uitkering aan provincies ten behoeve van de financiering van (tijdelijke) capaciteit of externe expertise voor het opstellen en uitvoeren van de woondeals

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Aantal woondeals dat is tot stand gekomen met hulp van deze middelen

Zelfstandige uitvoering: Ja/Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C81/01

Indicator: C81/02

Indicator: C81/03

Indicator: C81/04

€ 413.279

5

Ja

Nee

BZK

C86

Specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed tweede tranche

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is gestart

Aantal kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren waarmee een ontzorgingstraject is doorlopen tot aan het moment van aanbesteding van maatregelen om vastgoed te verduurzamen

Aantal gebouwde onroerende zaken dat hiermee wordt bereikt door het provinciaal ontzorgingsprogramma

Is de opgedane regionale kennis en ervaring gedeeld met het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed? (Ja/Nee/Nvt)

Provincies

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Indicator: C86/01

Indicator: C86/02

Indicator: C86/03

Indicator: C86/04

Indicator: C86/05

Indicator: C86/06

€ 423.949

€ 423.949

60

1

405

ja

Worden kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren begeleid bij het opstellen van portefeuilleroutekaarten die richting geven aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050 (Ja/Nee/Nvt)

Worden kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren begeleid bij het aanvragen van subsidies voor verduurzamingsmaatregelen en het opstellen van relevante (advies-)documenten om te voldoen aan de voorwaarden voor subsidieverlening (Ja/Nee/Nvt)

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Eventuele toelichting             

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C86/07

Indicator: C86/08

Indicator: C86/09

Indicator: C86/10

Ja

Ja

Nee

BZK

C88

Specifieke uitkering Leiden Katwijk Noordwijk

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Toelichting op niet-afgeronde projecten  

Provincie Zuid-Holland

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C88/01

Indicator: C88/02

Indicator: C88/03

€ 19.166

Nee

Nieuwe beschikking met eindtermijn 31-12-2025

BZK

C93

Specifieke uitkering Provincie Zuid-Holland Startup in Residence

Werkzaamheden verricht in jaar T? (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: C93/01

Indicator: C93/02

Ja

€ 305.708

BZK

C103

Regeling specifieke uitkering ten behoeve van het opstellen en uitvoeren van woondeals tweede tranche

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Zelfstandige uitvoering: Ja/Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C103/01

Indicator: C103/02

Indicator: C103/03

€ 0

Nee

Nee

BZK

C112

Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in acht NOVEX-gebieden

Besteding (jaar T-1)

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Zelfstandige uitvoering (ja/nee)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C112/01

Indicator: C112/02

Indicator: C112/03

Indicator: C112/04

Indicator: C112/05

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

Nee

BZK

C117

Regeling specifieke uitkering versnelling natuurinclusief isoleren

Naam onderdeel

Besteding (jaar T) per onderdeel

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) per onderdeel

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: C117/01

Indicator: C117/02

Indicator: C117/03

1

Ondersteuning gemeenten bij opstellen (pre)SMP’s

€ 0

€ 0

2

Handhaving

€ 0

€ 0

3

Beoordeling ontheffingsverzoeken WNB

€ 0

€ 0

4

Alternatieve verblijfplaatsen

€ 0

€ 0

Correctie besteding (jaar T-1) ivm aan medeoverheden overgeboekte middelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C117/04

Indicator: C117/05

€ 0

Nee

BZK

C210

Meerjarige regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Aantal projecten dat in (jaar T) is geholpen met middelen

Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen

Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd

Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Vanaf SiSa 2023 inclusief uitvoering door derden

Vanaf SiSa 2023 inclusief uitvoering door derden

Vanaf SiSa 2023 inclusief uitvoering door derden

Provincies

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C210/01

Indicator: C210/02

Indicator: C210/03

Indicator: C210/04

Indicator: C210/05

Indicator: C210/06

€ 5.413.744

€ 0

100

100

62.526

Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: C210/07

Nee

IenW

E12

Regeling specifieke uitkeringen N-wegen

Totale besteding (jaar T)

Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T (inclusief 2018))

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Provincies

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E12/01

Indicator: E12/02

Indicator: E12/03

€ 142.064

€ 396.199

Nee

Projectnaam/nummer

Project wijkt meer dan 10% af (Ja/Nee)

Totale omvang per type maatregel

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Indicator: E12/04

Indicator: E12/05

Indicator: E12/06

Indicator: E12/07

1

N457 Bentwoudlaan–Vredenburgh- laan (nieuwbouw) A12-Boskoop

Nee

Bermverharding 19.200 m2. Geleiderail 0,4 km

Nee

2

N223 Duurzaam Veilig fase 3 (EN2231103)

Nee

Bermverharding 9.360 m2. Geleiderail 3,9 km

Nee

3

Verkeersveiligheidsmaatregelen in trajectaanpak N214ab (EN2141201)

Nee

Bermverharding 63.000 m2. Geleiderail 2,0 km

Nee

IenW

E18

Waterstofbussen

Aantal waterstofbussen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Provincies

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E18/01

Indicator: E18/02

20

Ja

IenW

E20

Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/01

Indicator: E20/02

Indicator: E20/03

Indicator: E20/04

€ 2.070.034

€ 2.755.114

€ 1.556.715

Nee

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/05

Indicator: E20/06

Indicator: E20/07

Indicator: E20/08

1

101 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden | aantal in meters

Ja

391.500

B569600

2

137 Aanleg van ongelijkvloerse fietsoversteekplaatsen | aantal in st

Nee

0

B569502

3

132 Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom | aantal in st

Nee

0

EN2161701

4

205 Verbreden van fietspaden | aantal in meters

Nee

0

EN454201

5

237 Aanleg van ongelijkvloerse fietsoversteekplaatsen | aantal in st

Nee

0

B569501, EN4442101

6

232 Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom | aantal in st

Nee

0

EN2181001, EN4432102, EN4442101

IenW

E27

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Eindsaldo/-reservering (jaar T-1)

Terugbetaling door derden vanuit BDU-bijdrage verstrekte middelen in (jaar T)

Besteding (jaar T)

Correctie over besteding (T-1)

Eindsaldo/-reservering (jaar T)

Wet BDU Verkeer en Vervoer (art. 10)

Provincies

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E27/01

Indicator: E27/02

Indicator: E27/03

Indicator: E27/04

Indicator: E27/05

€ 22.224.096

€ 0

€ 1.770.371

-€ 160.000

€ 20.613.725

IenW

E40

Truckparking lead partnership

Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project

Eindverantwoording totale project (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E40/01

Indicator: E40/02

Indicator: E40/03

€ 222.960

€ 742.287

Nee

IenW

E53

Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord

Beschikkingsnummer / naam

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj)

Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj)

Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E53/01

Indicator: E53/02

Indicator: E53/03

Indicator: E53/04

Indicator: E53/05

Indicator: E53/06

1

SPUKSLA-22-03313378 / Kenniscentrum CS

€ 11.543

€ 11.543

44927

46022

Nee

2

SPUKSLA-22-03312552 / Training Industrie

€ 16.242

€ 16.242

45017

45991

Nee

3

SPUKSLA-21-01290861 / Docking Station Alblasserdam

€ 400.000

€ 400.000

44440

45383

Nee

Kopie beschikkingsnummer /naam

Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E53/07

Indicator: E53/08

1

SPUKSLA-22-03313378 / Kenniscentrum CS

2022

2

SPUKSLA-22-03312552 / Training Industrie

2023

3

SPUKSLA-21-01290861 / Docking Station Alblasserdam

2021

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E53/09

Nee

IenW

E56

Regeling specifieke uitkering doelmatig en duurzaam gebruik  verkeersinfrastructuur 2021

Besteding (jaar T-1) aan projectkosten voor het totale project

Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1) aan projectkosten voor het totale project

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E56/01

Indicator: E56/02

Indicator: E56/03

Indicator: E56/04

Indicator: E56/05

Indicator: E56/06

1

€ 29.800

€ 0

€ 29.800

Ja

€ 0

Ja

Projectnaam / nummer

Project afgerond (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E56/07

Indicator: E56/08

1

Project G. Ondersteuning bij haalbaarhiedsonderzoeken ten behoeve van de totstandkoming van een landelijk dekkend netwerk van duurzame tank- en laadinfrastructuur voor wegtransport en binnenvaart / 5000005122

Ja

IenW

E57

Tijdelijk Regeling Specifieke uitkering Zero Emissie Bus 2022-2024

Beschikkingsnaam / nummer  

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Het aantal gerealiseerde niet-gelede ZE-bussen met batterij-elektrische aandrijving

De som van het totaal aantal gerealiseerde gelede ZE-bussen met batterij-elektrische aandrijving, ZE-touringcars en ZE-bussen met waterstof-elektrische aandrijving

Zijn de bussen binnen twee jaar ingezet in de dienstregeling?

Is voldaan aan het kilometervereiste (Ja/ Nee) (zie invulwijzer)?

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E57/01

Indicator: E57/02

Indicator: E57/03

Indicator: E57/04

Indicator: E57/05

Indicator: E57/06

BUS2300003

Nee

0

0

Nee

Nee

Zijn de bussen minimaal drie jaar ingezet in de dienstregeling waar de aanvraag betrekking op heeft of voor de uitvoering van de concessie die op die concessie volgt? (Ja/Nee)

Aard controle R

Indicator: E57/07

Nee

IenW

E58

Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021

Projectnaam / nummer  

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie besteding (jaar T-1)

Project afgerond (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E58/01

Indicator: E58/02

Indicator: E58/03

Indicator: E58/04

Indicator: E58/05

Indicator: E58/06

1

PFAS

€ 79.555

€ 84.049

Ja

€ 0

Nee

2

Aanpak diffuus lood

€ 0

€ 1.452.919

Ja

€ 0

Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E58/07

Nee

IenW

E83

Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022

Projectnaam / nummer  

Besteding (jaar T) per project

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie Jaar T-1 per project ivm SiSa tussen medeoverheden (Jaar T-1)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E83/01

Indicator: E83/02

Indicator: E83/03

Indicator: E83/04

Indicator: E83/05

1

voorbereidingskosten Sanering gasfabrieksterrein
Oude Tonge / PZH-2022-818365410

€ 0

Nee

€ 0

€ 194.344

2

sanering Heerendijk Oude -Tonge / PZH-2022-823212061

€ 657.310

Ja

€ 0

€ 1.095.517

3

sanering en herinrichting Broekpolder / PZH-2023-834519786

€ 312.500

Nee

€ 0

€ 312.500

4

DCMR, 6 projecten

€ 0

Nee

-€ 302.913

€ 95.087

5

Omgevingsdienst Haaglanden, 6 projecten

€ 0

Nee

-€ 203.146

€ 173.554

6

Omgevingsdienst Midden-Holland, 13 projecten

€ 0

Nee

-€ 563.412

€ 271.088

7

Omgevingsdienst West-Holland, 7 projecten

€ 0

Nee

€ 6.028

€ 102.028

8

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 13 projecten

€ 0

Nee

-€ 344.928

€ 269.722

Kopie projectnaam / nummer  

Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef in indicator 08 de reden aan.

Optionele toelichting. Verplicht als bij 07 nee is ingevuld

Project afgerond (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E83/06

Indicator: E83/07

Indicator: E83/08

Indicator: E83/09

1

voorbereidingskosten Sanering gasfabrieksterrein
Oude Tonge / PZH-2022-818365410

Ja

Nee

2

sanering Heerendijk Oude -Tonge / PZH-2022-823212061

Ja

Nee

3

sanering en herinrichting Broekpolder / PZH-2023-834519786

Ja

Nee

4

DCMR, 6 projecten

Ja

Nee

5

Omgevingsdienst Haaglanden, 6 projecten

Ja

Nee

6

Omgevingsdienst Midden-Holland, 13 projecten

Ja

Nee

7

Omgevingsdienst West-Holland, 7 projecten

Ja

Nee

8

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 13 projecten

Ja

Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E83/10

Nee

IenW

E84

Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E84/01

Indicator: E84/02

Indicator: E84/03

Indicator: E84/04

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E84/05

Indicator: E84/06

Indicator: E84/07

Indicator: E84/08

1

379 Aanleg van een rotonde buiten de bebouwde kom|aantal in Stuks

Nee

0

n.v.t.

IenW

E86

Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2022

Naam per concessie zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling

Naam concessiehouder zoals gedefinieerd in artikel 1 en benoemd in bijlage 1 van de regeling

Besteding (jaar T-3 (2019))

Besteding (jaar T)

Specifieke kosten van de concessiehouder in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus dat COVID-19 veroorzaakt

Optelling bedrag verstrekte subsidies concessieverlener (jaar 2022) conform concessie  - zoals in de bijlage 3 van de regeling is opgenomen verleend

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E86/01

Indicator: E86/02

Indicator: E86/03

Indicator: E86/04

Indicator: E86/05

Indicator: E86/06

1

2

3

4

5

Kopie naam concessie

Totale opbrengstenconform bijlage 3 (5A OCW-contract studentenkaart) van de regeling

Totale opbrengstenconform bijlage 3 (5B opbrengsten van reizigers) van de regeling

Totale Opbrengsten conform bijlage 3 (5C Andere opbrengsten) van de regeling

Komt de concessiehouder voor deze concessie in aanmerking voor de 2% extra vergoeding (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E86/07

Indicator: E86/08

Indicator: E86/09

Indicator: E86/10

Indicator: E86/11

1

2

3

4

5

IenW

E87

Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater

Beschikkingsnaam/nummer

Totale besteding (jaar T)

Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T)

Totale eigen bijdrage en bijdrage van derden (jaar T)

Cumulatieve eigen bijdrage en bijdrage van derden (t/m jaar T)

Volledige zelfstandige uitvoering? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E87/01

Indicator: E87/02

Indicator: E87/03

Indicator: E87/04

Indicator: E87/05

Indicator: E87/06

1

5000006511 - Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater - Onderzoeksprogramma vervolgmaatregel Brielse Meer

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

2

5000006146 - Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater - COASTAR Urban Water Buffer Rdam

€ 166.000

€ 166.000

€ 0

€ 0

Nee

3

5000005991 - Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater - Coaster waterbank Westland

€ 78.000

€ 78.000

€ 39.000

€ 39.000

Ja

4

5000006371 - Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater - Coastar Brakwaterwinning kustduinen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

Kopie beschikkingsnaam/nummer

Correctie besteding (jaar T-1)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E87/07

Indicator: E87/08

Indicator: E87/09

1

5000006511 - Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater - Onderzoeksprogramma vervolgmaatregel Brielse Meer

€ 0

Nee

2

5000006146 - Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater - COASTAR Urban Water Buffer Rdam

€ 0

Nee

3

5000005991 - Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater - Coaster waterbank Westland

€ 0

Nee

4

5000006371 - Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater - Coastar Brakwaterwinning kustduinen

€ 0

Nee

IenW

E97

Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023

Projectnaam / nummer  

Besteding (jaar T) per project

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Correctie Jaar T-1 per project ivm SiSa tussen medeoverheden (Jaar T-1)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E97/01

Indicator: E97/02

Indicator: E97/03

Indicator: E97/04

Indicator: E97/05

1

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, PFAS: 1 project

€ 120.000

Nee

€ 0

€ 120.000

2

Omgevingsdienst Haaglanden, Diffuus lood: 1 project

€ 80.000

Nee

€ 0

€ 80.000

3

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Diffuus lood: 1 project

€ 96.334

Nee

€ 0

€ 96.334

4

DCMR, Historische spoedopgaven: 3 projecten

€ 84.000

Nee

€ 0

€ 84.000

5

Omgevingsdienst Haaglanden, Historische spoedopgaven: 3 projecten

€ 223.600

Nee

€ 0

€ 223.600

6

Omgevingsdienst Midden-Holland, Historische spoedopgaven: 4 projecten

€ 45.000

Nee

€ 0

€ 45.000

7

Omgevingsdienst West-Holland, Historische spoedopgaven: 4 projecten

€ 94.000

Nee

€ 0

€ 94.000

8

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Historische spoedopgaven: 5 projecten

€ 167.000

Nee

€ 0

€ 167.000

Kopie projectnaam / nummer  

Uitvoering is volgens aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee), zo nee geef in indicator 08 de reden aan.

Optionele toelichting. Verplicht als bij 07 nee is ingevuld

Project afgerond (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E97/06

Indicator: E97/07

Indicator: E97/08

Indicator: E97/09

1

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, PFAS: 1 project

Ja

Nee

2

Omgevingsdienst Haaglanden, Diffuus lood: 1 project

Ja

Nee

3

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Diffuus lood: 1 project

Ja

Nee

4

DCMR, Historische spoedopgaven: 3 projecten

Ja

Nee

5

Omgevingsdienst Haaglanden, Historische spoedopgaven: 3 projecten

Ja

Nee

6

Omgevingsdienst Midden-Holland, Historische spoedopgaven: 4 projecten

Ja

Nee

7

Omgevingsdienst West-Holland, Historische spoedopgaven: 4 projecten

Ja

Nee

8

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Historische spoedopgaven: 5 projecten

Ja

Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E97/10

Nee

EZK

F12

Eenmalige specifieke uitkering  voor de uitvoering van regionale MIT-regeling 2018-2023

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Eventuele toelichting                                                                            

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: F12/01

Indicator: F12/02

Indicator: F12/03

Indicator: F12/04

-€ 26.000

€ 20.166.000

Nee

n.v.t.

EZK

F14

Regeling specifieke uitkering MIT 2021

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Eventuele toelichting                                                                            

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: F14/01

Indicator: F14/02

Indicator: F14/03

Indicator: F14/04

€ 946.169

€ 8.839.169

Nee

n.v.t.

EZK

F25

Regeling specifieke uitkering MIT

Beschikkingsnummer

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Totale cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Eventuele toelichting                                                                            

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: F25/01

Indicator: F25/02

Indicator: F25/03

Indicator: F25/04

Indicator: F25/05

1

DGBI-I&K / 38114696 - 1300034469 (2023)

€ 2.981.397

€ 2.981.397

Nee

n.v.t.

2

DGBI-I&K / 22431957 - 1300033150 (2022)

€ 3.581.678

€ 5.949.678

Nee

n.v.t.

EZK

F28

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid

Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel

Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel  

Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten

Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: F28/01

Indicator: F28/02

Indicator: F28/03

Indicator: F28/04

Indicator: F28/05

Indicator: F28/06

€ 2.790.903

€ 0

€ 0

€ 2.790.903

€ 0

€ 0

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: F28/07

Nee

LNV

L4

Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

Besteding (jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Uitwerkingsovereenkomst tussen het rijk en de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam

Provincie Zuid-Holland

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: L4/01

Indicator: L4/02

€ 4.164.593

Nee

LNV

L7

Regeling specifieke uitkering IBP-Vitaal Platteland

Gebiedsnaam/nummer

Totale besteding (jaar T)

Totale Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Toelichting

Zelfstandige uitvoering

 Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2021

Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L7/01

Indicator: L7/02

Indicator: L7/03

Indicator: L7/04

Indicator: L7/05

Indicator: L7/06

1

Hollands en Utrechts Veenweidegebied

€ 618.892

€ 2.209.814

Ja

Nee

2

Zuidwestelijke Delta

€ 1.075.262

€ 2.649.007

Ja

Nee

LNV

L10

Regeling specifieke uitkering Impuls Veenweiden

Gebiedsnaam/nummer

Totale besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Totale cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Toelichting

Hier eventueel opmerkingen of toelichtingen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L10/01

Indicator: L10/02

Indicator: L10/03

Indicator: L10/04

Indicator: L10/05

1

Zuid-Holland

€ 2.946.424

€ 7.718.271

Nee

LNV

L16

Eenmalige specifieke uitkering Provinciaal Uitvoeringsprogramma Natuur

Naam Uitvoeringsprogramma

Besteding (jaar T) per uitvoeringsprogramma - exclusief uitvoering door derden

Cumulatieve besteding (t/m jaar T). Vanaf SiSa 2022 inclusief uitvoering door derden

Cumulatieve besteding apparaatskosten (t/m jaar T) per uitvoeringsprogramma

Uitvoeringsprogramma volgens uitvoeringsplan uitgevoerd (Ja/Nee)

Uitvoeringsprogramma afgerond (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L16/01

Indicator: L16/02

Indicator: L16/03

Indicator: L16/04

Indicator: L16/05

Indicator: L16/06

1

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Zuid-Holland

€ 3.533.842

€ 5.713.113

€ 2.335.013

Ja

Nee

Kopie Uitvoeringsprogramma

Toelichting

Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L16/07

Indicator: L16/08

Indicator: L16/09

1

Provinciaal Uitvoeringsprogramma Zuid-Holland

Ja

2

100

LNV

L22

Eenmalige bijdrage voor het door-ontwikkelen en in de praktijk testen van een KPI-systematiek voor kringlooplandbouw in de Zuidwestelijke Delta, m.n. voor de akkerbouw

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: L22/01

Indicator: L22/02

Indicator: L22/03

€ 75.000

€ 75.000

Nee

LNV

L24

Regeling specifieke uitkering voorbereidingskosten landelijk gebied, versnellingsvoorstellen en PAS-melders

Besteding (jaar T)

Totale cumulatieve bestedingen (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)?

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L24/01

Indicator: L24/02

Indicator: L24/03

€ 2.400.000

€ 2.400.000

Ja

LNV

L25

Regeling specifieke uitkering provinciale versnellingsvoorstellen transitie landelijk gebied

Naam versnellingsvoorstel

Besteding (jaar T)

Totale cumulatieve bestedingen (t/m jaar T)

Baten (jaar T) vermogensvorming

Totale cumulatieve baten vermogensvorming (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: L25/01

Indicator: L25/02

Indicator: L25/03

Indicator: L25/04

Indicator: L25/05

1

Omhoog met het veen Krimpenerwaard

€ 73.000

€ 73.000

2

Kwaliteitsbaggeren in natuurgebied
Veenweiden Krimpenerwaard

€ 361.753

€ 361.753

3

Onderzoek smart grids energiemaatregelen

€ 0

€ 0

Eindverantwoording (Ja/Nee)?

Aard controle n.v.t.

Indicator: L25/06

Nee

LNV

L27

specifieke uitkering Regeling provinciale maatregelen PAS-melders

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)?

automatisch berekend

Automatisch berekend

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L27/01

Indicator: L27/02

Indicator: L27/03

1

€ 0

€ 0

Nee

Naam/nummer van de maatregel

Karakter van de maatregel

Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van rijksmiddelen

Is de aankoopsom, indien van toepassing, gebaseerd op een taxatie door een onafhankelijke taxateur conform marktwaarde (Ja/Nee)?

Wat is de restwaarde van door de provincie verworven vermogensbestanddelen?

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle R

Indicator: L27/04

Indicator: L27/05

Indicator: L27/06

Indicator: L27/07

Indicator: L27/08

Indicator: L27/09

1

-

€ 0

€ 0

Kopie naam/nummer van de maatregel

Is de vrijgekomen depositieruimte uitsluitend gebruikt voor het legaliseren van PAS-melders (Ja/Nee)?

Is voldaan aan de juridische en beleidsmatige kaders op het moment van besteding van de middelen (Ja/Nee)?

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle D1

Indicator: L27/10

Indicator: L27/11

Indicator: L27/12

1

-

Kopie naam/nummer van de maatregel

Naam opgelost gemeld PAS-project

Wat is de waarde van het opgeloste gemeld PAS-project?

Vul in totale besteding per opgelost gemeld PAS-project

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: L27/13

Indicator: L27/14

Indicator: L27/15

Indicator: L27/16

1

-

-

€ 0

€ 0

LNV

L29

Regeling specifieke uitkering capaciteit natuurmonitoring

Aantal ingezette fte (ambtelijke capaciteit of externe inhuur) (jaar T)

Besteding (jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: L29/01

Indicator: L29/02

0

€ 0

LNV

L32

Specifieke uitkering Regeling uitvoering aanpak piekbelasting

Selecteer welke van toepassing (samenwerkingsovereenkomst/ werkafspraken)

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)?

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Indicator: L32/01

Indicator: L32/02

Indicator: L32/03

Indicator: L32/04

1

Werkafspraken

€ 75.017

€ 75.017

Nee

2

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2024 18:30:27 met de export van 05/14/2024 18:18:47