Samenvatting

Financieel beeld

Inleiding

In het Financieel beeld wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de financiële resultaten van het gevoerde beleid in 2023. Dat doen we door allereerst in te zoomen op de werkelijke lasten (exploitatie) en uitgaven (investeringen); gezamenlijk aangeduid als ‘financiële realisatiekracht’. Hierbij maken we ook een vergelijking met de in de (bijgestelde) begroting opgenomen bedragen om aan te geven hoe het is gesteld met het voorspellend vermogen van de provincie. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de werkelijke baten (exploitatie) en ontvangsten (investeringen).

Daarna tonen we hoe het rekeningresultaat 2023 is opgebouwd. Daarbij schenken we aandacht aan het effect van de verrekening met bestemmingsreserves en lichten we toe in welke mate de verschillen in de realisatie ten opzichte van de bijgestelde begroting beïnvloedbaar waren.

De financiële positie van de provincie wordt vervolgens toegelicht aan de hand van de financiële kengetallen. Die geven in combinatie met elkaar inzicht in de financiële wendbaarheid en weerbaarheid. Daarbij wordt ingezoomd op de ontwikkeling en opbouw van het eigen vermogen (waaronder de reserves) en het vreemd vermogen.

Elders in de jaarstukken, bijvoorbeeld in de ambities, paragrafen en de jaarrekening, treft u nadere verdiepende analyses en achtergrondinformatie aan.  

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2024 18:30:27 met de export van 05/14/2024 18:18:47