Paragrafen

Paragraaf Arbeidscapaciteit (loonkosten en inhuur)

Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de inzet van personeel en de daarmee samenhangende kosten. Het totaal aan kosten wordt geduid als onze arbeidscapaciteit. De arbeidskosten bestaan uit loonkosten en kosten voor inhuur van externen. Het BBV schrijft voor dat de arbeidskosten verbonden aan de uitvoering van de ambities (de directe arbeidskosten) worden opgenomen bij de ambities. De arbeidskosten van de ondersteunende taken (overhead) worden apart verantwoord in het Overzicht Algemene middelen en Organisatie, onderdeel Organisatie. Het gevolg van deze BBV-werkwijze is dat geen inzicht bestaat in het totaal van de arbeidskosten en de richtlijnen die hierop van toepassing zijn. Deze paragraaf voorziet in de behoefte aan een totaalinzicht in onze arbeidskosten.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de samenstelling en de omvang van de benodigde arbeidskosten, bestaande uit:

  • loonkosten voor de formatie van de provincie Zuid-Holland;
  • kosten voor de inhuur van externen;
  • kosten en baten uit detacheringen en het UWV

Totaalbeeld arbeidskosten

Omschrijving
(bedragen x € 1.000)

Begroting stand NJN

Realisatie

Saldo

A. Loonkosten formatie

173,9

166,8

7,1

B. Kosten voor inhuur van externen

25,2

37,3

-12,1

C. UWV / Detacheringen

0,1

-1,8

1,8

Totaal arbeidskosten

199,2

202,3

-3,1

Arbeidscapaciteit bestaat uit de totale kosten die de provincie aan personeel uitgeeft om aan haar taken te voldoen. Dit betreft dus zowel mensen in loondienst als externe medewerkers. De provincie heeft het afgelopen jaar een overschrijding gerealiseerd van in totaal € 3,1 mln. Deze is voornamelijk veroorzaakt door lagere loonkosten omdat een aantal vacatures in de formatie niet is vervuld. Daar staat een grote overschrijding van het budget externe inhuur tegenover. De afwijkingen op onderdelen kunnen als volgt toegelicht worden:

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2024 18:30:27 met de export van 05/14/2024 18:18:47