Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Beleidsprestatie - Maatschappelijk betrokken werkgeverschap: divers, inclusief en vitaal

Doel
We willen een duurzame organisatie zijn die aantrekkelijk is om voor te werken en wendbaar en slagvaardig op nieuwe ontwikkelingen weet in te spelen. Dat vraagt om modern werkgeverschap en goed personeelsbeleid. Nu hybride werken het nieuwe normaal is geworden, is ook de zakelijke mobiliteit aan het veranderen, waarbij volop ingezet wordt op duurzaamheid.

Prestaties
Wij dragen in de organisatie actief het belang van een diverse & inclusieve organisatie uit zowel in kennis, kunde als in karakters.
In oktober is het charter Diversiteit & Inclusie ondertekend. Hiermee heeft de Provincie zich eraan gecommitteerd om een goede man-vrouw verdeling in de top te waarborgen en de Participatiewet uit te voeren. In dat kader is er onder andere de week van de Diversiteit georganiseerd waarbij ook aandacht is geweest voor het slavernijverleden, de LHBTQI+ en culturele verschillen.
In de leiderschapsprogramma’s is het thema Inclusief Leiderschap als thema terug te vinden. Daarnaast zijn er aanpassingen in de vacatureteksten doorgevoerd en hebben alle recruiters via het A+O fonds een BIAS free training gevolgd en is er vanuit Leren & Ontwikkelen een BIAS free training ingekocht voor alle collega's. Wij dragen zorg dat meer mensen met een arbeidsbeperking een baan binnen onze organisatie verkrijgen. Om de participatiemedewerkers goed te kunnen begeleiden hebben we een inhouse Harrie-training georganiseerd voor collega's. Per 31-12-2023 hebben wij bij de provincie 50 medewerkers werken (52,7 FTE; 1 FTE is 25,5 uur) die in het doelgroepenregister zijn opgenomen. Hiermee hebben we de doelstelling van 66,2 fte niet gerealiseerd.

We inspireren, stimuleren en faciliteren alle medewerkers proactief met zowel een generiek aanbod als maatwerk op individueel- of teamniveau, om gezond en vitaal te leven en in het bijzonder te werken.
In november 2023 is de week van de vitaliteit georganiseerd. Daarnaast zijn er kwartaalbijeenkomsten voor P-managers georganiseerd en zijn er nieuwe trainingen ontwikkeld om werkstress te voorkomen. In het kader van de pilot levensfasebewust personeelsbeleid volgen wij een werkwijze die maximaal recht doet aan de casuïstiek die in de praktijk voorkomt, rekening houdend met de geldende wet- en regelgeving. Het hiervoor gereserveerde budget wordt ingezet voor individueel maatwerk bij de ondersteuning van medewerkers die fysiek en/of mentaal niet meer in staat zijn om gezond en vitaal te werken tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. 

Het is noodzakelijk dat we blijven investeren in traineeprogramma’s waarbij jonge getalenteerde mensen een tweejarig leer-werkprogramma doorlopen. Naast het jaarlijkse WO-traineeprogramma heeft PZH met financiële middelen vanuit het Rijk een HBO- traineeprogramma specifiek voor gebiedsontwikkeling opgezet. Sinds oktober 2023 heeft de provincie 10 HBO-trainees in dienst en zij vervullen ieder twee opdrachten van een jaar bij een gemeente of woningcorporatie in Zuid-Holland.

In 2023 heeft de opdracht Leren en Ontwikkelen met een hoger budget (€ 0,6 mln) gewerkt dan in 2022. De verwachting was dat het extra budget zou worden ingezet voor het leveren van opleidings- en ontwikkelactiviteiten voor professionele teams na de organisatiewijziging per 1 maart 2023. Hoewel er in het geheel meer is uitgegeven dan vorig jaar, is de vraag naar concrete opleidingsactiviteiten vanuit die professionele teams in 2023 nog achtergebleven. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de meeste teams nog in een aanloopfase zitten.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2024 18:30:27 met de export van 05/14/2024 18:18:47