Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Beleidsprestatie - Een duurzame huishouding van de provincie Zuid-Holland

Doel
Facilitaire activiteiten dragen bij om de beleidsmatige doelstellingen, zoals energietransitie, innovatie en slim datagebruik te realiseren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om duurzame inkoop, een energie neutrale verbouwing of het verder elektrificeren van het wagenpark. Daarnaast zorgen facilitaire activiteiten ook voor een prettige, veilige en comfortabele werkomgeving voor medewerkers en gasten.
Verduurzaming staat voor een belangrijk deel in het teken van het verminderen van de CO2 uitstoot en het energieneutraal maken van het vastgoed; het provinciehuis en de buitenlocaties. In 2023 zijn verschillende stappen gezet en resultaten geboekt om op termijn aan de verplichtingen en doelstellingen te (kunnen) voldoen.

Prestaties
Voor het C-gebouw zijn op basis van het zogenoemde Smart-Building concept de eerste ervaringen opgedaan voor een nog beter en efficiënter gebruik van het C-gebouw.
Voor de verdere bouwdelen van het provinciehuis is een duurzaam meerjarig onderhoudsplan aanbesteed om in 2030 voor het gehele vastgoed het op dat moment geldende energielabel te behalen.
Daarnaast zijn in 2023 alle vereiste maatregelen ten aanzien van brandveiligheid uitgevoerd.

De verduurzaming heeft in 2023 verder vorm gekregen in een betere (duurzamere) schoonmaakcontracten en een vermindering van de afvalstromen. Een voorbeeld daarvan is de invoering van herbruikbare bekers.
Verder is binnen het provinciehuis de komst van de nieuwe centrale ‘Koningspoort’ voorbereid en is het bedrijfsrestaurant grondig verbouwd en gemoderniseerd waarbij een belangrijke vermindering van voedselverspilling wordt gerealiseerd.

Voor inkoop stond 2023 voornamelijk in het teken van verdere inbedding van het thema duurzaamheid in onze aanbestedingen en inkopen en de uitwerking van het in 2022 door de Provincie getekende Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). In het najaar 2023 is Het “MVOI-Actieplan A: de aanpak” vastgesteld in het college. Het Actieplan A spitst zich toe op de vragen hoe provincie Zuid-Holland MVOI-gericht werken structureel wil borgen in de organisatie en wat de meerwaarde daarvan is voor de provincie.

Deze pagina is gebouwd op 05/14/2024 18:30:27 met de export van 05/14/2024 18:18:47